10BW-2_1

Di 30.06.2020 bis Fr 03.07.2020

Datum Tag Pos Art Fach Raum Original Lehrer Kürzel Vertretungslehrkraft Kürzel Mitteilung Bemerkung
30.06.2020 Di 1 Auf 30.06. Di 3 verschoben Eng B-101 Gutt
    2 Auf 30.06. Di 4 verschoben Eng B-101 Gutt
    3 Von 30.06. Di 1 verschoben +Eng (Mat) B-101 Kore Gutt
    4 Von 30.06. Di 2 verschoben +Eng (Mat) B-101 Kore Gutt